23 Temmuz 2016 Cumartesi

DEMOKRATLAR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜK (27 Mart 2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararları esas alınmak suretiyle hazırlanan yeni ve öneri metin)


DEMOKRATLAR KULÜBÜ DERNEĞİ
TÜZÜK

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde: 1- Derneğin Adı: “Demokratlar Kulübü” olup; Merkezi Ankara’dır.
Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü İl ve İlçelerde Şubeler açabilir.
Logosu: Kaidesinde 1946 yazılı, başparmağı bitişik sağ elin iç görüntüsü ile el’i çevreleyen başaklar ve başakların üst birleşim noktasında yer alan meşale. (Şekil Tüzük’e eklidir)

DERNEĞİN AMACI:

Madde: 2- Demokratlar Kulübü Derneği, Ülke menfaatlerine ve Türk vatandaşlarının haysiyetine en uygun idare tarzı olan: “Milli iradeye dayalı, çok partili, hür demokratik ve laik, hukuk devleti rejimin”, istikrar içerisinde gelişmesini, memleket kalkınmasının olduğu kadar, milletçe birlik, beraberlik, bütünlük, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamamızın ve Türkiye’nin medeni âlemdeki itibarını ve şerefli mevkiini muhafaza edebilmesinin baş şartı olarak görür ve bu istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı kendisi için kutsal bir görev sayar..

Madde: 3- Dernek, bu amacı gerçekleştirmek için:
A. Ülkemizde demokrasiyi koruma amaç ve idealini, toplumun her kesiminde güçlü, sürekli ve bilinçli bir fikir akımı haline getirmeye çalışır.
B. Demokrasi prensipleri ile uyuşmayan çarpık görüşlerle fikir alanında mücadele eder.
C. Türk demokrasisinin geçmişteki meseleleri hakkında ilmi araştırmalara dayalı yayınlarda bulunmak için belge ve bilgi toplar. Ayrıca, hatıraların yayınlanmasını teşvik etmek suretiyle, siyasi ve milli tarihimize katkıda bulunmaya gayret eder.
Ç. Demokrasimize büyük hizmetlerde bulunmuş tarihi kurum, kuruluş, önder ve örnek şahsiyetlerin gerçek hüviyetlerini ve değerlerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapar ve yaptırır.
D. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik yan kuruluşlar teşkil eder. Konferans, seminer ve açık oturumlar, geziler düzenler. Kitap, broşür ve dergiler yayınlar. Gerektiğinde Çalışma ve Temsil Grupları, Kurul, Komisyon ve Platformlar kurar.  
E. Dernek, üyeleri arasında iletişim, işbirliği, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.  

Madde: 4A- “DEMOKRATLAR KULÜBÜ” Derneği’nin tarihi ve kadim kurucuları:
Hayrettin ERKMEN, Prof. Dr. Rıfkı Salim BURÇAK, İhsan DAİ, Ömer ÖZEN, Numan KURBAN, A. Kemalettin DEMİRAY, Halil TURGUT, İrfan HAZNEDAR, A. Muzaffer AKDOĞANLI, Baha AKŞİT, Huriye Pınar ERDEM, Besim TİBUK, K. Fahri METE., Sabri Özcan SAN, Ahmet Nuri KADIOĞLU, Ömer Lütfi ERZURUMLUOĞLU, Sıtkı BURÇAK, Hilâl ÜLMAN, Barlas KÜNTAY, Halis Sadullah TOKDEMİR, Nuri TOGAY, Zeki BAŞAĞA, İbrahim SEVAL., Turhan DİLLİGİL.

Madde: 4B- “DEMOKRATLAR KULÜBÜ” Derneği’nin güncel kurucuları:
...................................................................................................................

DERNEK ÜYELİĞİ; DERNEĞE GİRME, ÇIKMA VE ÇIKARILMA:

Madde: 5- 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve diğer kanunlarımızda tanımlanmış iyi kişiliğe sahip ve demokrasi aleyhinde tutum ve davranış sahibi olmayan herkes Derneğe Üye olabilir.

Madde: 6- Üye olmak isteyen, Dernekçe hazırlanmış dilekçeyi doldurup Yönetim Kurulu’na verir. Başvuru görüşülür ve netice, en geç 30 gün içinde, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Madde: 7- Her üye, istediği zaman yazılı olarak müracaat etmek ve varsa aidat borçlarını ödemek suretiyle, Dernek üyeliğinden ayrılabilir.

Madde: 8- Üye, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu ile Tüzüğün tayin ve tespit ettiği üyelik vasfını kaybetmesi, aidatını ödememekte direnmesi, Tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve Derneğin amaçlarına aykırı faaliyette bulunması ve Derneğe karşı görevlerini yerine getirmemesi hallerinde Dernekten çıkartılır.
Üye’nin Dernekten çıkartılması için Yönetim Kurulu kararı gereklidir. Üye, çıkarma kararına karşı bir ay içinde itiraz ederse, itirazı ilk Genel Kurulda görüşülür. Kongre kararı kesindir.

Madde: 9- Dernekten çıkarılanlar, tekrar üyeliğe alınmaz. Ancak; İstifa etmek suretiyle ayrılanlar, yazılı başvuruları halinde, Yönetim Kurulu kararı ile yeniden üyeliğe alınabilir.
Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, birikmiş borçlarını ödemekle mükelleftirler.

ÜYELERİN HAKLARI; GÖREVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde: 10- Üyeler; Aday olmak, Seçmek, seçilmek, Genel Kurullara katılmak, konuşmak, eleştirmek, dilek ve temennilerde bulunmak, kurul ve komisyonlarda görev almak ve çalışmak dâhil olmak üzere; Kanun, mevzuat ve Tüzüğün sağladığı bütün haklara sahiptirler.

Madde: 11- Üyeler, Dernek amaçlarına uygun ve üyelik şeref ve haysiyetine yakışır şekilde hareket etmek, kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve yetkili kurul kararlarına uymak; Ayrıca, “Giriş ve Yıllık Aidatlarını” ödemek zorundadırlar. Aidat borcu olanlar, kurullara aday olamaz ve seçme-seçilme haklarını kullanamazlar.

DERNEĞİN ORGANLARI; KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 12- Derneğin,
a) Genel Kurul (Büyük Kongre)
b) Merkez Yönetim Kurulu (ve)
c) Denetleme Kurulu; Olmak üzere üç zorunlu organı vardır.

Genel Kurul ve Görevleri:
Madde: 13- Genel Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yetkili ve en yüksek karar organıdır. Şube teşkilâtı kuruluncaya kadar, Dernek Merkezine kayıtlı üyelerle; Şube Teşkilâtı teşkil edildikten sonra ise: Usul, esas ve sayıları İç Yönetmelikle belirlenmiş “Şube Delegeleri”nin katılımı ile toplanır. 
Görevleri:
a) Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporlarını görüşmek. Merkez Yönetim Kurulu’nu ibra etmek veya ibrayı reddetmek..
b) Tüzüğün değiştirilmesine, Derneğin feshedilmesine karar vermek.
c) Derneğe taşınmaz mal alınması, mevcut olan taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya bir ayni hakla takyidi ile borçlanma konularında Merkez Yönetim Kurulunu yetkili ve görevli kılmak.
d) Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarını seçmek.
e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
f) Dernekten çıkarılanların itirazlarını incelemek ve son kararı vermek.
g) Dernek Şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek veya Merkez Yönetim Kurulunu Şube açma-kapama, idare ve idame konusunda yetkili kılmak,
h) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde yer alan ve Derneğin organlarının yetkisi dışında kalan görevleri yerine getirmek ve karara bağlamak.

Genel Kurul Toplantıları:
Madde: 14- Genel Kurul:
a) Üç Yılda Bir, Şubat ayı içinde, Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı ile Olağan,
b) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli görmesi veya Dernek Üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü olarak toplanır.
Yönetim Kurulu, bir ay içinde toplantı çağrısı yapmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, Sulh Hâkimliği üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

Madde: 15- Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul toplantısının günü, yeri ve gündemi ile çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantının günü, saatini içeren çağrısı; toplantıya katılma hakkı bulunan üye ve/veya delegelere, en az on beş gün önceden posta, telefon, e.mail veya web sitesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur.
İki toplantı arasındaki erteleme süresi bir haftadan az, iki aydan fazla olamaz.
Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.  
Seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile diğer organların asil ve yedek üyeleri, toplantıyı izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir. 
Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikler aynı usule tabidir. 

Madde: 16- Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Madde: 17- Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde toplantı için üçte iki çoğunluk şarttır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üye sayısının iki katından az olamaz.

Madde: 18- Genel Kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı salonuna girer. Toplantı için gerekli çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan Vekili ve bir de Yazman Üye seçilir.
Toplantının yönetimi seçilen Divan Başkanına aittir. Yazman toplantı tutanağını düzenler ve sonunda Başkan ve Başkan Vekili ile birlikte imzalarlar.
Seçimler gizli oy, açık sayım usulü ile yapılır. Genel Kurul, seçimin açık oyla yapılmasına karar verebilir. Oy sayımı, Genel Kurul kararlarına göre, toplantı Divanı’nca veya seçilecek üç kişilik heyet tarafından yürütülür. Seçim hangi usulle yapılırsa yapılsın, sonuç bir tutanakla saptanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim kuruluna verilir.   

Madde: 19- Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel Kurul, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Tüzük değişikliği veya Derneğin feshi kararlarında, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluk oyu gereklidir.

Merkez Yönetim Kurulu, Teşkili ve Görevleri:
Madde: 20- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen yedi (7) asıl beş (5) yedek üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumludur. Yasalar, Tüzük ve Genel Kurul kararlarına aykırı düşmemek üzere, aşağıdaki görevleri yapar.
a) Derneği temsil eder veya bu hususta, kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir.
b) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak faaliyetlerini gösterir bir rapor ile Genel Kurul’a sunar.
c) Derneğin mallarını korur, idare eder, varsa yayın organını en iyi şekilde yürütür.
d) Genel Kurul’un verdiği yetki dâhilinde ve buna uygun olarak taşınmaz mal alınması, satılması, ipotek edilmesi ve aynî hakla takyidi işlemlerini yürütür.
e) Dernek Bütçesi’nde yere alan ve Derneğin yürütümü için zaruri olan taşınır mal alımı, satımı ve onarımı işlerini yapar.
f) Derneğin ihtiyacı için uygun gördüğü taşınmazları kiralar.
g) Gerekli defterlerin ve kayıtların tutulmasını sağlar.
h) Personel istihdam eder ve gerektiğinde usulüne uygun olarak görevlerine son verir.
i) Üye giriş ve aylık / yılık aidatlarını her yılbaşında saptar ve ona göre tahsilât yapar.
j) Yılsonu itibarıyla Dernek çalışmalarını, gelir – gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenleyeceği bir beyanname, her yılın Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine verir.
k) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.
L) Gerekli gördüğü İl, İlçe ve Beldelerde Şubeler teşkil, sevk idare, idame ve ikame eder.

Madde. 21- Yönetim Kurulu, seçimini müteakip yapacağı ilk toplantısında; bir Başkan vekili, bir Genel Sekreter ile bir Genel Muhasip seçer ve Yönetim Kurulu’nun bunlar dışında kalan üyelerinin yapacağı işleri ve görevleri belirler. Asıl Üyelerden boşalma olduğu takdirde, yerine, en çok oy almış yedek üye çağrılır. Yedek Üye, eşit oy almış ise, Yönetim Kurulu “ad çekmek suretiyle” çağrılacak üyeyi belirler.

Madde: 22- Yönetim Kurulu en az 15 günde bir toplanır. Üst üste veya bir yıl içinde üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan Kurul Üyesinin görev ve sıfatı, kendiliğinden düşer. 

Madde: 23- Yönetim Kurulu, en az dört üyenin katılımı ile toplanır ve bütün konularda katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. 

Madde: 24- Tutulması zorunlu defterlerden Üye Kayıt, Karar, Gelen – Giden Evrak ve Demirbaş Eşya defterlerinin Kayıt ve yazım işlerini Genel Sekreter; Gelir – Gider, Bütçe, Kesin Hesap, Tahsilât ve Muhasebe işlerini de Genel Muhasip yürütür.

Madde: 25- Bildiri ve benzeri yayınlar yapılması, dağıtılması ve gerektiğinde yayın metninin mahallin en büyük Mülki Amirliğine verilmesi hakkı, yalnız Merkez Yönetim Kurulu’na ait olup; Diğer organlar, Şubeler ve üyeler Dernek adına bildiri ve benzeri yayın yapamazlar.

Denetim Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Madde: 26- Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçim sonrası toplanan Denetim Kurulu Başkanını seçerek, bir yazıyla Yönetim Kuruluna bildirir. Asıl üyelerden boşalma halinde takdirde, en çok oy alan yedek üyeyi göreve çağırır. Merkez Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu iç denetim yapabilir. Yönetim Kurulu’nun denetim yapması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, Derneğin Tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleşmesi için faaliyet gösterip, göstermediğini; Kanun ve Tüzük hükümlerine göre belirtilen gerekli defter ve kayıtların, mevzuata uygunluk durumunu, alacak ve borçları, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Denetim sonuç raporlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. 

ŞUBE TEŞKİLÂTI

Madde: 27- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde, Merkeze bağlı Şubeler açabilir.
Şube açılabilmesi için; Merkez Yönetim Kurulu’nca, en az üç kişilik kurucu heyete yetki verilir. Şube açıldıktan sonra, Müteşebbisler, yasada belirtilen hususlara uymak suretiyle; Kurucuların isimleri, diğer kurullarda görev alanlar ve şubenin yerini muhtevi kuruluş bildirimini, mahallin en büyük Mülki Amirliğine verir.

Madde: 28- Her Şube’de:
a) Genel Kurul; b) Denetleme Kurulu; Oluşturulması zorunludur.
Kuruluşta, geçici Yönetim Kurulu ile idare edilen şube; En geç altı ay içinde şube kongresini yaparak, yukarıda sayılan kurulları oluşturmak ve Merkez Delegelerini seçmekle yükümlüdür.

A. Şube Genel Kurulu ve Görevleri:
Madde: 29- Şube’nin en yetkili organı olup; Şube Genel Kurulu’nun çağrıldığı tarihte, İş bu Tüzükte yazılı koşulları taşıyan ve Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur.
Şube Yönetim Kurulu Aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşür ve Yönetim Kurulunu ibra eder.
b) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Genel Kurulu Delegelerini seçer.
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bütçe’yi görüşüp, aynen veya değiştirerek kabul eder.
d) Üyelikten çıkarılanların itirazlarını inceler ve Merkez Genel Kurulu’na gönderir.

Madde: 30- Şube Genel Kurulları, Genel Merkez’e uyumlu olarak üç yılda bir yapılır.
Ancak, Şube Genel Kurulları Olağan toplantılarını, Merkez Genel Kurul Toplantısından en az iki ay önce tamamlamak zorundadır. 

B. Şube Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Madde: 31- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube, kendi Genel Kurulu ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olup; Yasalar, Tüzük, Genel Kurul ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı düşmemek üzere aşağıdaki görevleri yapar:
a) Şube’nin gelir-gider hesaplarına ilişkin iş ve işlemleri yapar. Gelecek döneme ait bütçeyi; Giderlerinin tamamını kendi imkânlarıyla karşılamak şartıyla hazırlar. Faaliyetlerini gösterir bir raporla Genel Kurul’a sunar.
b) Şube mallarını korur ve en iyi şekilde idare eder.
c) Şube bütçesinde yer alan ve faaliyetlerin yürütümü için zaruri olan taşınır mal alımı, satımı ve onarım işlerini yapar. Şubenin ihtiyacı için uygun gördüğü taşınmazları kiralar.
d) Tüzükte yer alan zorunlu defterleri tutar. Bu defterlerin tasdikli olması zorunludur.
e) Genel Kurul Tutanağı, iş bölümü zaptı, yıllık çalışma programı ve bütçesini Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki hafta evvel Merkeze gönderir ve Merkez Genel Kuruluna katılacak “Delegelerin” isim ve iletişim bilgilerini bildirir ve katılmalarını sağlar.
f) Tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır.

Madde: 32- Şube Yönetim Kurulu, seçimi müteakip yapacağı ilk toplantısın da, bir Başkan, bir Sekreter ve bir Muhasip seçer. Bunlar dışında kalan üyelerin yapacağı görevleri belirler. Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, yerine en çok oy almış yedek üye çağrılır.

Madde: 33- Şube Yönetim Kurulu katılanların çoğunluk oyuyla karar verir ve en az ayda bir toplanır. Üst üste veya bir yıl içinde üç defa özürsüz olarak toplantıya katılmayan yönetim kurul üyesinin bu sıfatı kendiliğinden sona erer ve yedekten çağrı yapılır.

C. Şube Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri:
Madde: 34- Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçimi müteakip toplanarak Başkanını seçer ve yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir. Asıl üyelerde boşalma olduğu takdirde, en çok oy almış yedek üyeyi göreve çağırır. 
Kurul, altı ayı geçmeyen aralıklarla şubenin defter, kayıt, hesap ve işlemlerini denetler ve hazırlayacağı raporu Yönetim Kurulu ve toplandığında Şube Genel Kurulu’na sunar.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde: 35- Derneğin gelir kaynakları:
a) Üye giriş ve yıllık aidatı,
b) Dernekçe yapılan yayın, piyango, gezi vs gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c) Derneğin mal varlığı ve banka faizlerinden elde edilen gelirler,
d) Bağışlar ve yardımlar.

Madde: 36- Derneğin “Hesap Yılı”, takvim yılıdır.
Dernek hesapları Ulusal Bankalarda açılır. Bankalarla çalışma ve para çekme, kullanma usulü; Yönetim Kurulu tarafından bir yetki kararı ve imza sirküleriyle belirlenir.
Kasada, acil ihtiyaç dışında para bulundurulmaz. 

Madde: 37- Gelirler “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler “harcama belgesi” ile yapılır.
Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlarda aksine bir hüküm yoksa beş yıldır. Alındı belgeleri; Yönetim Kurulu kararı ile Matbaada bastırılır. Bu belgede ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

Madde: 38- Dernek, Genel Kurulu’nun verdiği yetki üzerine, Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal edinebilir, alabilir, satabilir. Bankaya ipotek ve ayni hakla takyit edebilir. Borç alabilir. Üye olmayan tüzel ve hakiki kişilerden borç alamaz ve bu kişileri kefil gösteremez. İkametgâh ve amacına uygun çalışmalar için, gerekli olanlardan başka taşınmaz mal alamaz. Taşınmaz, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. 

SON HÜKÜMLER:

Madde: 39- Derneğin kapatılmasına dair karar; Genel Kurul tarafından ve Dernekler Kanunu’nun 15. maddesindeki esaslara göre alınır ve uygulanır. Bu takdirde Derneğin parası, demirbaş eşyası, taşınmaz malları ve diğer tüm varlığı: Genel Kurul tarafından belirlenecek bir hayır kurumu, Vakıf veya Derneğe devredilir.

Madde: 40- Bu Tüzükte yer almayan hususlarda Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

NOT: 27 Mart 2016 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulda önerilen ve onaylanan metin


Başkan                                        Başkan Vekili                                  Genel Sekreter
Enver TURGUT                          Mehmet Arif DEMİRER                  Mustafa Nevruz SINACI

Genel Muhasip     Üye                                     Üye                             Üye

Mehmet ÖZDEMİR               Namık AYDEMİR            R. Melih AKTAŞ Halûk KILÇIK

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder